ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน

- ตรวจตรา ตรวจสอบ เสนอแนะ ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดนครพนม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- ให้ความรู้ แนะนำงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการน้ำมัน, และก๊าซฯ
- กำกับดูแลด้านคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ

สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ก

ดู ผู้่ขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า ปัจจุบัน มีทั้งหมด 59 สถานีบริการ ทั่วทั้งจังหวัด